Informacje ogólne

Czym są studia podyplomowe z zakresu gender (płci kulturowej i społecznej)?

Podejmują szeroko rozumianą problematykę tożsamości płciowej, stereotypów płciowych, emancypacji, praw kobiet, etyki seksualnej, polityki równościowej, wizerunku płci w kulturze popularnej, reklamie, literaturze i sztuce, jak również dyskryminacji i opresji. Studia przeznaczone są dla pracowników instytucji publicznych borykających się z problemem dyskryminacji oraz negatywnymi efektami stereotypizacji płciowej. Mają one na celu dostarczenie im kwalifikacji umożliwiających postępowanie promujące politykę równouprawnienia, z którą utożsamiają się demokracje europejskie. Studia dostarczają słuchaczkom i słuchaczom pogłębionej wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), a także umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych rozpoznawania struktur opresywnych oraz zwalczania przejawów dyskryminacji i promowania polityki równościowej (warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty pisania projektów). Studia dostarczają wiedzy na temat praw kobiet, ruchów kobiecych i organizacji kobiecych w Polsce, UE i na świecie. Mają one charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym naciskiem na filozoficzne, kulturowe i społeczne rozumienie zagadnień w obrębie teorii i praktyki feministycznej. W porównaniu z innymi studiami podyplomowymi z zakresu gender funkcjonującymi w Polsce, studia w mniejszym stopniu akcentują literaturoznawcze oraz psychoanalityczne podejście do problemu płci.

Do kogo są adresowane?

Adresatami studiów są pracownicy socjalni, działacze instytucji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, pracownicy szkół wyższych, medioznawcy i kulturoznawcy, pracownicy reklamy, agencji rządowych i instytucji samorządowych, animatorzy kultury, dziennikarze, pracownicy centrów i domów kultury  oraz studenci studiów uzupełniających dowolnego kierunku każdej uczelni wyższej. Uogólniając, adresatami studiów są wszyscy ci, którzy propagują oraz uprawiają politykę równościową (zarówno skali lokalnej: samorządowej, jak i narodowej czy globalnej), którzy w swojej codziennej działalności (kulturowej, edukacyjnej, politycznej, humanitarnej etc.) chcą realizować podstawowy wymóg współczesnej demokracji europejskiej, jakim jest równouprawnienie i walka z dyskryminacją, w szczególności z dyskryminacją płciową. Studia zapoznają z konceptualnymi, ideowymi, prawnymi, społeczno-kulturowymi oraz historycznymi czynnikami, które przyczyniają się do zaistnienia nierówności miedzy kobietami a mężczyznami. Uczą rozpoznawania stereotypów i ról płciowych oraz sposobów ich stabilizowania w pop-kulturze (w szczególności w massmediach oraz przekazach filmowych) oraz procesach socjalizacji (np. edukacji, sztuce). Pozwalają uchwycić mechanizmy wykluczania oraz funkcjonowania patriarchatu, po to, by w swojej działalności uniknąć posługiwania się stereotypami płci, a posiłkując się wiedzą na temat możliwości wyrównywania szans mężczyzn i kobiet, dają sposobność wdrażania standardów równouprawnienia (na poziomie prawnym, ideowym, społecznym itp.). Dzięki zajęciom praktycznym (warsztat antydyskryminacyjny, warsztat Gender i media, warsztat: pisania projektów Feminizm i partycypacja społeczna. Organizacje i instytucje kobiece, warsztat Ruchy kobiece i feminizm w Polsce) pozwalają na nabycie konkretnych i wymiernych umiejętności do osiągnięcia powyższych celów.