Wykładowcy

Dr Marzena Adamiak

Marzena Adamiak – Filozofka. Zajmuje się problematyką tożsamości i podmiotowości, głównie w obrębie teorii feministycznych i fenomenologii.
Adiunkt w Zespole psychoanalizy i badań nad kategorią gender w filozofii IFiS PAN. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.
Autorka książki "O kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa" (WAiP 2007).

madamiak@ifispan.waw.pl

Dr Beata Bielska

Doktoryzowała się w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK w Toruniu na podstawie rozprawy "Potencjał zmiany. Analiza ruchu mniejszości seksualnych w Polsce w perspektywie teorii ruchów społecznych". Absolwentka socjologii i zarządzania w UMK. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej tematyki antydyskryminacyjnej oraz sektora szkolnictwa wyższego; w 2015 roku wydała książkę „Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości”.
Organizatorka Żywej Biblioteki w Toruniu. Aktywistka: działa m. in. w Stowarzyszeniu na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności". Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze: przez 9 lat aktywnie działała w Zespole Realizacji Badań IS UMK Pryzmat, uczestniczyła w kilkudziesięciu naukowych projektach badawczych, w tym w projekcie Polskiej Akademii Nauk „Rodziny z wyboru w Polsce”.
Rowerzystka miejska, kociara, weganka.

bielska.beata@wp.pl

 

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK

Absolwentka filozofii oraz socjologii na UMK w Toruniu. Zajmuje się filozofią nauki, studiami nad nauką oraz technologią, jak również filozofią współczesną. Jest autorką książek Socjologia wiedzy w Biblii (Kraków: Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Kraków: Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (Toruń: UMK 2012). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz Fundacji Fulbrighta (2006-2007). Laureatka stypendium tygodnika ,,Polityka" ,,Zostańcie z nami" (2010).

Ewa.Binczyk@umk.pl

 

Dr hab. Dariusz Brzostek

Doktor habilitowany. Polonista, pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UMK. Obecnie zajmuje się głównie antropologią kultury współczesnej (audioantropologia), twórczością Stanisława Lema oraz psychoanalitycznymi kontekstami twórczości literackiej i muzycznej. Publikował na łamach Tekstów Drugich, Literatury Ludowej, Ha!artu, Opcji, Undergruntu, Frazy, Aktivista, Gościńca Sztuki, TRANS/WIZJI, Anteny Krzyku, Glissanda magazynu Fragile oraz witryn internetowych Diapazon i Gaz-Eta. Współpracował z Narodową Galerią Sztuki ,,Zachęta" w Warszawie i Centrum Sztuki Współczesnej ,,Znaki Czasu" w Toruniu. Audiofil. Kibic Ajaksu Amsterdam. W wolnych chwilach grywa w koszykówkę i pływa. Prowadzi blog pod adresem: http://molokmun.blogspot.com/

darek_b@umk.pl

 

Anna  „che”  Czerwińska

Jest działaczką społeczną, aktywistką wielu kobiecych organizacji pozarządowych (OŚKa, Feminoteka). Jako absolwentka filozofii UMK i Gender Studies UW, w sposób unikatowy łączy teoretyczną znajomość feminizmu z praktyczną znajomością funkcjonowania ruchów kobiecych w Polsce.
Ma rozległe doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych działań na rzecz kobiet i organizacji kobiecych. Między innymi w OŚCe zajmowała się bazą danych organizacji kobiecych, programem grantowym Funduszu dla Kobiet czy  projektem OŚKArami etc. W Feminotece prowadziła takie przedsięwzięcia jak „Gender Index”, „Razem działamy – przeciwdziałamy”, „Gendermeria – równościowy monitoring”, „20 lat – 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji”. W styczniu 2008 wraz z Sylwią Chutnik oraz zespołem Feminoteki otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet. Pracuje jako niezależna ekspertka równościowa m.in. w projektach dotyczących wprowadzania rozwiązań antydyskryminacyjnych w instytucjach samorządowych i wojewódzkich. Należy do ogólnopolskiej sieci herstorycznej - koalicji inicjatyw działających na rzecz historii kobiet. Założycielka i członkini zarządu Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER www.fundacjaster.org.pl

Anna.che.czerwinska@gmail.com
www.feminoteka.pl

 Dr hab. Aleksandra Derra

Filozofka, filolożka, tłumaczka. Kierowniczka podyplomowych studiów z zakresu gender na UMK w Toruniu.

Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jako research visiting fellow w Centre for  Gender and Women’s Studies na Trinity College w Dublinie. Zajmuje się badaniem problemu płci w nauce, zagadnieniami współczesnej feministycznej filozofii nauki oraz badań nad nauką i technologią, fenomenem cielesności w kulturze współczesnej, problematyką współczesnej filozofii języka. Ostatnio opublikowała dwie książki: Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka (2011) oraz Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej Filozofii nauki i w praktyce badawczej.

aldewicz@umk.pl
www.aleksandra-derra.eu

 

Dr Piotr Domeracki

filozof, etyk; adiunkt w Zakładzie Filozofii Moralnej i Bioetyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Redaktor prowadzący "Ruchu Filozoficznego", Junior Associate Fellow w The International Institute for Hermeneutics, Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, pomysłodawca, współzałożyciel i współprowadzący nowy projekt seminaryjno-badawczy "Filozoficzne aspekty mistyki". Naukowo zajmuje się szeroko pojętą etyką (ze szczególnym uwzględnieniem etyki życia publicznego, psychologii moralności, eko-etyki, etyki zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, etyki w zarządzaniu, etyki w negocjacjach, etyki zawodowej, w tym nauczycielskiej, bibliotecznej i inne), aksjologią, filozofią dialogu, hermeneutyką filozoficzną (tu zaś szczególnie etyką hermeneutyczną), filozofią religii, wybranymi aspektami religioznawstwa, filozofią średniowieczną. Szczególnie zajmujące problemy badawcze to, wymianiając hasłowo: samotność, wspólnotowość, dialog, towarzyskość, życzliwość, ekologia, religia, mistyka. Upodobani mistrzowie - nieoczywiści, bo z drugiego planu: Seneka Młodszy, Piotr Abelard, Meister Eckhart. Współczesnych zbyt wielu, by ich tu pomieścić.

izmus@wp.pl

Dr hab. Marcin Jaranowski

Etyk, filozof, adiunkt w zakładzie Aksjologii i Etyki Społecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główny kierunek jego badań wyznacza problem zła, zwłaszcza zagadnienie moralnych aspektów doświadczenia zła w sytuacji opresji. Jest również autorem publikacji z zakresu etyki i filozofii poświęconych między innymi szacunkowi, prawdomówności, załamaniom moralnym,  postępowi moralnemu, a także moralnym aspektom myślenia religijnego. Autor książki „Transcendencja jako ocalenie”, współautor książki „Sześć cnót mniejszych”, współredaktor książki „Koncepcje i problemy filozofii zła”.

Marcin.Jaranowski@umk.pl

 

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska

Doktor nauk prawnych (2010), adiunkt w Katedrze Praw Człowieka WPiA UMK. Absolwentka prawa (MA) i filologii angielskiej (BA) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
Stażystka w Grupie I doradców prawnych w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (2006-2007). Stypendystka kursów praw człowieka na Europa-Universitat Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Institut des Droits de l'Homme w Strasburgu. Laureatka pierwszej nagrody w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2010 r. za rozprawę doktorską „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”.
Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2014).
Członek European Association of Health Law oraz International Law Association - Grupa Polska.
Zainteresowania badawcze: krajowa i międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe prawo biomedyczne.

jkapre@umk.pl

Dr Anna Maria Kola

Absolwentka socjologii, filologii polskiej i logopedii na UWr, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalizująca się w socjologii edukacji (szkoły wyższej) oraz pracy socjalnej (doktorat na UMK), felietonistka „Zadry”. Feministka z rozsądku, obywatelka z wyboru. Zainteresowania i pasje: socjologia rozwoju społecznego, feminizm zaangażowany, III sektor, dziennikarstwo.

aniakola@hotmail.com

Dr Katarzyna Lewandowska

Wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw zwierząt i wykluczonych.
W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: FEMININE, ANARCHIA, MŁODE.

cswkasia@gmail.com

Dr Maria Wincławska

Jest adiunktem w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK. Studiowała politologię i socjologię na UMK oraz w University College London.  Przez dwa lata była Associate Research Assistant w The Univeristy of Queensland (Australia).  Brała udział w ponad 20 konferencjach i sympozjach naukowych, w tym w kilku międzynarodowych Londyn, Durban (RPA), Barcelona, Ołomuniec, Lizbona, Getteborg, Reyjkjavik, Madryt, jest członkiem zespołu badawczego „Party Members and Activists” działającego przy International Sociological Association, założycielką sekcji „Partie i systemy partyjne” przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych.  Jest autorką prac z zakresu socjologii polityki i partii politycznych oraz women studies. Jest członkiem zarządu Instytutu Badań Polityczno-Prawnych.  W tej chwili jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na wokół roli i funkcjonowaniu partii politycznych oraz systemów partyjnych w państwach demokratycznych, w tym przede wszystkim w Polsce i w krajach anglosaskich.

mariawin@umk.pl

Mgr Aleksandra Mosiołek

Absolwentka filozofii i socjologii na UMK w Toruniu. Pracę magisterską na socjologii poświęciła problemowi przemocy wobec kobiet w Polsce i jej reprezentacji we współczesnym polskim filmie fabularnym. Działaczka społeczna, przez cztery lata związana z Polską Akcją Humanitarną, a później z Trójmiejską Akcją Kobiecą (TAK). W ramach TAK współorganizatorka Kongresu Kobiet Pomorza (2015) oraz dwóch Manif Trójmiejskch (2016 i 2017).  Senior Fellow organizacji pozarządowej Humanity in Action. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i równości płci. Trenerka z zakresu amtydyskryminacji i gender oraz edukacji humanitarnej, wyszkolona przez Fundację Autonomia, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Polską Akcję Humanitarną oraz Centre for Gender Equality (Islandia). Specjalistka Public Relations, promocji i zarządzania projektami z obszaru kultury i sztuki – współpracująca z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu“ w Toruniu, Instytutem Sztuki Wyspa w Gdańsku oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

 

olish@wp.pl

Dr hab. Katarzyna Więckowska

Pracuje w Katedrze Filologii Angielskiej UMK w Toruniu, prowadzi zajęcia o teorii literatury, kulturoznawstwie i studiach genderowych, pisze o współczesnej literaturze brytyjskiej, związkach między cielesnością a podmiotowością, postmodernizmie, feminizmie, nowych technologiach. Autorka On Alterity: a study of monstrosity and otherness, 2008), współredaktorka tomu o współczesnych modelach cielesności (Corporeal inscriptions: representations of the body in cultural and literary texts and practices, 2005), problemach wiedzy w krytyce postmodernistycznej (Worlds in the making: constructivism and postmodern knowledge, 2006) i postkolonializmie (The nation of the other: constructions of nation in contemporary cultural and literary discourses, 2004). Opiekunka naukowa Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego “Gender”.

klew@umk.pl

Dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, etyk, filozof wartości, badacz dwudziestowiecznej aksjologii i etyki polskiej. Kierownik Zakładu Aksjologii i Etyki Społecznej. Autor ponad stu prac i redakcji naukowych, w tym książek: Wybrane pojęcia i problemy etyki (1984); Możliwość probabilizmu etycznego. Metaetyczne studium ewolucji empiryzmu w etyce polskiej (1992);  Studia z dziejów filozofii zła (1999); Koncepcje i problemy filozofii zła (2009). Redaktor naczelny "Ruchu Filozoficznego", Członek Komitetu Nauk Filozoficznych. W ostatnim okresie prowadzi badania nad aksjologicznymi i metodologicznymi podstawami etyki szczegółowej, w tym etyki seksualnej.

rywis@umk.pl

Mgr Anna Wróblewska-Zawadzka

Magister socjologii płci (UW) i administracji (UMK). Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Absolwentka rocznego kursu prawa europejskiego oraz licznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, równości płci i praw człowieka. Interesuje się problematyką płci w prawie, prowadzi warsztaty z zakresu równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Autorka 15 publikacji naukowych, czynna uczestniczka 30 konferencji naukowych, moderatorka debat. Aktywistka społeczna, założycielka bydgoskiej Nieformalnej Grupy Inicjatywnej, członkini Antyprzemocowej Sieci Kobiet przy Fundacji Feminoteka. Współorganizowała pierwsze Manify w Toruniu i w Bydgoszczy.

nawia@onet.eu

Dr Michał Wróblewski

Absolwent filozofii (2009) i socjologii (2010) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK.
Zajmuje się, w zakresie przygotowywanej pracy doktorskiej (pod kierunkiem prof. Andrzeja Szahaja), wpływem ideologii na kulturę oraz rolą, jaką kultura odgrywa w kształtowaniu relacji władzy. Interesuje się również filozofią społeczną Teorii Aktora-Sieci, lewicową myślą polityczną (A. Gramsci, L. Althusser, Ch. Mouffe, E. Laclau, M. Foucault), angielską filozofią kultury (R. Williams, S. Hall, D. Hebdige) oraz współczesną filozofią francuską (J.-F. Lyotard, P. Virilio, J. Baudrillard). Publikował m.in. w „Diametrosie” i „Dialogach Politycznych”. Miłośnik dobrego kina i fotografii.

mich.wrob@gmail.com